ایالات متحده در کنار مردم ایران می ایستد

Video / Youtube

♥ 25 likes
♡ 3 dislikes

1,089 plays totally


نیم نگاه هفته دوم مه

همه ما در محافظت از محیط

نیم نگاه هفته دوم آوریل

سفیر هیلی پس از وتوی قطعنامه

Published on 2018-02-02 by USAdar Farsi

در نهایت، مردم ایران سرنوشت خود را رقم خواهند زد. بگذارید جای هیچ شک و تردیدی باقی نماند، ایالات متحده بی تردید و قاطعانه در کنار آنهایی که
show more ▾

Screenshot

         


FAIL Compilation FEBRUARY 2016 || WTF

Super Mario Odyssey - Nintendo Switch

Shahram Shokoohi - Shabo Baroon

Elk vs. Photographer | Great Smoky       

Privacy policy