بلور بنفش: سعید شنبه زاده و کنسرت شیخ شنگر

Video / Youtube

♥ 0 likes
♡ 0 dislikes

38,704 plays totally


صفحه دو استراتژی جدید آمریکا درقبال

تماشا هنر قاجار شهر قصه ها

شما ماجرای مومیایی رضا شاه

مرور مطبوعات هفته برنامه جمعه

Published on 2016-06-30 by BBC Persian

بهزاد بلور با سعید شنبه زاده و گروهش که كنسرت شيخ شنگر را در پاريس اجرا می کنند گفتگو می کند. برنامه شامل اجراهای اختصاصی سعید شنبه زاده و گروهش
show more ▾

Screenshot

         


ترانه های شاد قدیمی

akhon mashhadi آخوند مشهدی باحال .ولی

Dahe 60 va dahe 70

The Kings: From Babylon to Baghdad       

Privacy policy