بلور بنفش: گفتکو با شاهین نجفی - بخش دوم

Video / Youtube

♥ 0 likes
♡ 0 dislikes

83,811 plays totally


شما انتقال سفارت آمریکا در اسرائیل

کلیک پهپاد پیک

پرگار آیا جریان منتسب به نظام

صفحه دو انتقال سفارت آمریکا به

Published on 2018-01-25 by BBC Persian

در این بخش نهایی، صحنه هایی از کنسرت لندن همراه با گفتگو درباره آهنگ بی بی سی نشان داده می‌شود. شاهین از کنسرت کشور اسرائیلش می‌گوید و از فیلم وقتی
show more ▾

Screenshot

         


Funny videos - Try not to

آهنگی از فیلم در انتهای ظلمت

The new MacBook Pro featuring Touch

New iPhone 7 details       

Privacy policy