#شما: روز جهانی سرطان

Video / Youtube

♥ 0 likes
♡ 0 dislikes

718 plays totally


به عبارت دیگر گفت و گوی

کلیک کارآگاهان داده

صفحه دو استراتژی جدید آمریکا درقبال

شما کارنامه هنری ناصر ملکمطیعی

Published on 2018-02-04 by BBC Persian

برنامه هشتگ شما تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی، در روز جهانی سرطان، با حضور دکتر شهرام کُردستی، استاد سرطان‌شناسی دانشگاه در لندن و شرکت کنندگانی از ایران و افغانستان مشترک شويد: http://bit.ly/12wjlifC وبسايت ما:
show more ▾

Screenshot

         


بهترین راه حفاظت از اطلاعات حساس

رقص دختر روس با ۶ آهنگ

Nasrin - Aroos | نسرین -

Video shows truck plowing into crowd       

Privacy policy