برنامه ویژه شصت دقیقه در مورد محصولات تراریخته

Video / Youtube

♥ 0 likes
♡ 0 dislikes

2,436 plays totally


به عبارت دیگر گفتوگو با منصور

خبرنگاران برنامه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

مرور مطبوعات هفته با مسعود بهنود

به عبارت دیگر مصاحبه اختصاصی با

Published on 2018-02-02 by BBC Persian

بحث داغ مواد غذایی تراریخته یعنی موادی که دستکاری ژنتیکی یا «تراریزش» شده‌اند به ایران هم کشیده شده. طرفداران تراریخته معتقدند راهی جز این برای مواجه با گرسنگی در جهان
show more ▾

Screenshot

         


فتنه چکمه پوش با شرکت: ملیحه

Mohsen Chavoshi - Sheydaei

Habib - Banooye Sharghi

Pharrell Williams - Happy (Official Music       

Privacy policy