کوروش کبیر: تهیه شده در بی بی سی فارسی

Video / Youtube

♥ 693 likes
♡ 54 dislikes

90,990 plays totally


دانیال عزیزم

السلام عليك يا رسول الله

ANDY MADARAM اندی

5 novambr 2

Published on 2014-07-28 by Jamshid Babaei

او خود در منشور گلی‌اش نوشته است: من‌ام کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه چهار گوشه جهان. این منشور می‌گوید: کوروش به دادگری و راستی، شبانی کرد. مردوک،
show more ▾

Screenshot

         


Saved By DressYourFace Make Up Tutorial

رحیم‌پور ازغدی: مردم شیعه قالتاق ترین

Shabake Nim - Darya Darya /

Twins fighting over a toothbrush       

Privacy policy