کوروش کبیر: تهیه شده در بی بی سی فارسی

Video / Youtube

♥ 757 likes
♡ 58 dislikes

100,644 plays totally


کوروش کبیر تهیه شده در بی

زندانیان سیاسیwmv

میر حسین

گل و خار

Published on 2014-07-28 by Jamshid Babaei

او خود در منشور گلی‌اش نوشته است: من‌ام کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه چهار گوشه جهان. این منشور می‌گوید: کوروش به دادگری و راستی، شبانی کرد. مردوک،
show more ▾

Screenshot

         


PIRELLI CALENDAR 2009 Photographer Peter Beard

Hengameh - Koja Boodi Ta Haala

WHEN THE GLORY OF THE LORD

Is This The Longest Tongue In       

Privacy policy