انتقادات شدید ناطق نوری از خامنه‌ای به خاطر فرمان آ تش به اختیار

Video / Youtube

♥ 753 likes
♡ 231 dislikes

228,297 plays totally


ناگفتههای پایان زندگی ملوانان ایرانی در

سانسور مهمترین بخشهای سخنرانی خامنهای در

کنفرانس خبری سراسر دروغ آیتالله هاشمی

انتقاد روحانی از خطیب نماز جمعه

Published on 2017-06-17 by Saraneh TV

حجت‌الاسلام ناطق نوری، رییس سابق دفتر بازرسی رهبری به خاطر فرمان آ تش به اختیار آیت‌الله خامنه‌ای از وی به شدت انتقاد کرد.
show more ▾

Screenshot

         


شبکه نیم - وای چقدر خسته

My Thanksgiving Dinner Countdown

Dariush - Yavare Hamisheh Momen

Crazy Insecure Girlfriend: A MUST SEE       

Privacy policy